Prindi leht

Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu pressiteade

22. august 2018


seoses 06.08.18 ja 13.08.18 Maalehe portaalis ilmunud artiklitega mesilaste massilisest hukkumisest

Mesindusteadlased üle maailma on loetlenud suurimate mesilaste hukkumist põhjustavate teguritena mesilaskahjuri Varroa destructor ning tema poolt edasikantavad haigused, mesinike hooldusvead, mesilastele põhjustatava stressi, kliimamuutuse ja sellest johtuva soodsa pinnase nii uutele kui ka vanadele mesilashaigustele ning lõpuks keskkonnareostuse, mis hõlmab mh. nii taimekaitsevahendite väärkasutamisest põhjustatud massimürgistusi kui ka nn. subletaalset toimet ehk aeglast mürgistumist toidu kaudu.
 

EKMÜ on seisukohal, et kuigi Eesti on mitmeski mõttes unikaalne koht, ei erine me muust maailmast siiski sedavõrd, et meil need põhjused teistsugused oleksid.
 

Oleme alates 2014. aastast rääkinud, et Eesti põllumajandusse peavad ära mahtuma, ja mahuvadki, nii taimekasvatus kui ka mesindus. Enamgi veel – need kaks põllumajanduslikku tegevusvaldkonda on üksteist täiendavad. Vastavad võimalused tuleb lihtsalt vastastikku teadvustada ja ära kasutada.
 

Kui varem oli taimekaitsevahendite väärkasutamise juhtumite puhul probleemiks see, et Eesti ametkonnad kas ei osanud või ei suutnud piisava operatiivsuse ja põhjalikkusega reageerida, siis praeguseks on olukord paljuski muutunud – Põllumajandusamet on teadvustanud oma rolli Eesti tolmeldajate vastu suunatud kuritegude ennetamisel ning väärkasutajate karistamisel. Loomulikult on veel arenguruumi ning võimalusi töö parandamiseks, eriti kohalikul (isikute) tasemel, ning EKMÜ on valmis nõu ja jõuga aitama.
 

Loodetavasti tagab Maaeluministeerium Põllumajandusametile nii juriidilised kui ka eelarvelised vahendid selle töö jätkamiseks ning arendamiseks.
 

Peame positiivseks Veterinaar- ja Toiduameti tärganud tahet täita oma seadustest tulenevat rolli mesinduses. Kui on esinenud mesilaste massilise hukkumise juhtumeid, mille lahendus jääb Põllumajandusameti kompetentsist välja, jääb põhjuste väljaselgitamine VTA-le. See ei tohi sinna jääda määramatuks ajaks, sest lahendamata jäänud juhtumid soodustavad väärväidete teket ja levikut.
 

Eriti oluliseks peame tekkinud koostöösuhet Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga: tõeline nulltolerants taimekaitsevahendite väärkasutamise osas saab kasvada ainult taimekasvatussektori seest ja korralike taimekasvatajate eeskujul. Oleme valmis EPKK-d edaspidigi sellesuunalistes jõupingutustes toetama, sest taimekaitsevahendite väärkasutajad on nii EPKK, EKMÜ kui ka teiste korralike põllumeeste ühised kahjurid.
 

Peame püüdeid õhutada vastasseisu mesinduse ja taimekasvatuse vahel lühinägelikeks ning päevapoliitiliselt motiveerituteks. Vimmakiskumise asemel peaks vastutustundlik inimene pöörama tähelepanu hoopis tegelemisele ülemaailmselt kõige suuremat mesilaste hukkumist põhjustavatele asjaoludele tervikuna ning taimekasvatuse ja mesinduse ühisosa – tolmeldamisteenuse – arendamisele.


09.05.2019 - Taimekaitsetöödel peavad kõik kasutajad järgima ohutusnõudeid

06.05.2019 - Mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamiseks tuleb Põllumajandusametile esitada taotlus hiljemalt 17. juuniks

06.05.2019 - Põllumajandusamet pöörab suurendatud tähelepanu rapsipõldudele

02.05.2019 - Eesti tunnistas kehtetuks viie dikvaati sisaldava taimekaitsevahendi loa

30.04.2019 - Käesolevaks hooajaks kehtestati erandid insektitsiidide päevaseks pritsimiseks

29.04.2019 - Värske puu- ja köögivilja müüjal on kohustus tõendada kauba päritolu

24.04.2019 - Ärge ostke teadmata päritoluga istikuid

23.04.2019 - Eestis keelustatakse tiraami sisaldav taimekaitsevahend

18.04.2019 - MAK meetme 4.3.2 tasuta infopäev

05.04.2019 - Tolmeldajate kaitsmise eesmärgil täpsustati insektitsiidide kasutustingimusi