Prindi leht

MAAELU ARENGUKAVA 2014-2020 meede 4.3 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid"Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 rakendamise aluseks on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus.


Euroopa Liit toetab maaparandussüsteemi kuuluvate rajatiste rekonstrueerimist, ehitamist ja uuendamist Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 meetme "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid" kaudu.

Maaeluministri 29.07.2015.a. määrus nr 76  Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus  

Maaeluministri 07.05.2018.a. määrus nr 26  Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele


NB I ! Määruse nr 76 muudatused 2018.a. jõustusid 06.04.2018.a. ja 05.08.2018.a.   Maaeluministri 29.07.2015.a. määrus nr 76 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus.

NB II ! Alates 12.05.2018.a. kehtib   Maaeluministri 07.05.2018.a. määrus nr 26 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele"

Osas "Dokumentide vormid" on Maaeluministri 29.07.2015.a. määruse nr 76 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus" lisade vormid.

I. MAK meede 4.3 2018.a. ettenähtud toetuse kogusumma on 9253 000 eurot, millest jaotus sihtgruppide vahel on järgmine: 1) ettevõtjad - 2400 000 eurot; 2) mittetulundusühingud - 5600 000 eurot; 3) Põllumajandusamet - 1253 000 eurot (Alus: Maaeluministri 05.03.2018.a. käskkiri nr 38).

II. MAK meede 4.3.2. "Põllu- ja metsamajanduse" taristu arendamine ja hoid" toetuste taotluste vastuvõtmine toimus e-PRIAs  31.10. - 08.11. 2018.a. (eeltäitmine 24.10. - 30.10.2018.a.).

NB!
2019. aastal kehtima hakkava uue maaparandusseaduse järgi ei saa omanikujärelevalvet teha ettevõtja, kes on teinud investeeringuobjektile projekteerimistöid.

Siiski võib maaparandusseaduse § 105  rakendussätte kohaselt enne uue seaduse jõustumist alustanud omanikujärelevalve tegija jätkata kuni maaparandussüsteemi kasutusloa väljaandmiseni kui tal on olemas ehitise alustamise teatis. 


Kohapealse investeeringukontrolli käigus kontrollitakse ka objekti nõuetekohase tähistuse olemasolu vastavalt maaeluministri 22.12.2015 määrusele nr 26 Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020Alljärgnevas osas on Maaeluministri määruse nr 76 seletuskirjad ning 2016.a. ja 2017.a. taotlusvooru statistilised andmed


2016.a.

2015.a.

2014.a.

2013.a.

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu 2017. aasta infopäevade ettekanded


 PRIA toetuste taotluste vastuvõtmise 2018.a. ajakava

 Maaeluministri 05.03.2018.a. käskkiri nr 38 Perioodil 2014-2020 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohasteks maaelu arengu toetusteks ettenähtud vahendite jaotus 2018.a.

 Meede 4.3.2 investeeringuobjektide keskmised ühikmaksumused 2017.a.

 Meede 4.3.2 toetuse saajad 2017.a. taotlusvoor

 Meede 4.3.2 investeeringuobjektide keskmised ühikmaksumused 2016.a.

 Meede 4.3.2 toetuse saajad 2016.a. taotlusvoor

 Maaeluministri 29.07.2015.a. määruse nr 76 muutmise 2018 määruse (27.03.2018) seletuskiri

 Maaeluministri 29.07.2015.a. määruse nr 76 muutmise 2018 määruse seletuskiri

 Maaeluministri 29.07.2015.a. määruse nr 76 muutmise 2017 määruse seletuskiri

 Maaeluministri 29.07.2015.a. määruse nr 76 muutmise 2016 määruse seletuskiri

 Maaeluministri 29.07.2015.a. määruse nr 76 muutmise määruse seletuskiri

 Maaeluministri 29.07.2015.a. määruse nr 76 seletuskiri

 Maaeluministri 07.05.2018.a. määruse nr 26 seletuskiri