Prindi leht

MAAPARANDUS


Maaparanduse ala ametnike põhiülesanne on korraldada maaparanduse valdkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud ülesandeid.


Maaparanduse valdkonna ametnike peamised tegevused on:
  -
Maaparandussüsteemi projekteerimistingimuste, ehitusloa ja  kasutuselevõtu akti ning maaparandussüsteemi kasutusotstarbe lõppemise haldustoimingute tegemine ja haldusaktide andmine;
   - Kinnisasjal, millel paikneb maaparandussüsteem, muu ehitise ehitusprojekti ja eesvoolu veetaseme reguleerimise kavatsuse ning maakasutuse ja maakorraldustoimingu haldustoimingute tegemine ja haldusaktide andmine;  
   - Vesikondade ja alamvesikondade maaparandushoiukavade koostamine ja kaasajastamine;
   - Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude maaparandushoiu, sealhulgas riigihangete korraldamine;
   - Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 meede 4.3  Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid haldustoimingute tegemine;
   - Volitatud töötlejana maaparandussüsteemide registri ning  maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri pidamine;
   - Maaparandusalase kaardiandmekogu loomine ja pidamine ning maaparandussüsteemide projektide ja muu tehnilise dokumentatsiooni arhiveerimine;
   - Riikliku järelevalve teostamine maaparandusseaduse ja selle alusel kehtestatud nõuete täitmise üle ning väärtegude kohtueelne menetlemine;
   - Maaparandussüsteemiga toimunud avarii põhjuste uurimise korraldamine;
   - Maaparandusalase ühistegevuse koordineerimine.