Prindi leht

Puidust pakkematerjal

Puidust pakkematerjal on korduvkasutuses ja sageli ringleb erinevate riikide vahel. Rahvusvahelises kaubavahetuses kasutatav puidust pakkematerjal peab olema vaba puidukahjustajatest, töödeldud ja päritolu tuvastamiseks vastavusmärgiga märgistatud. Vastavusmärgil peab olema IPPC logo, päritoluriigi tähis, tootja/töötleja number ja töötlemise tähis. Vastavad nõuded nii okas- kui lehtpuupuidust pakkematerjalile on kehtestatud Rahvusvahelise Fütosanitaarmeetmete Standardiga ISPM 15 (inglise keeles), ISPM 15 (vene keeles). Nõuetekohase puidust pakkematerjali kasutamine aitab vältida ohtlike metsakahjustajate levikut.

Enne kauba väljasaatmist Eestist (eksport) tuleb alati veenduda, kas sihtriik on ISPM 15 standardit rakendanud ja nõuab puidust pakkematerjali vastavusmärgiga märgistamist.
   
Sisseveo nõuded puidust pakkematerjalile  

Puidust pakkematerjali kontroll

Kaubasaadetistega kaasnev puidust pakkematerjal peab Euroopa Liitu sissetoomisel olema ISPM 15 standardikohaselt töödeldud ja märgistatud. Puidust pakkematerjali kontrollimine toimub koostöös Maksu- ja Tolliametiga.

Tuvastamaks puidukahjustajaid viib Põllumajandusamet (PMA) läbi kindla suunitlusega puidust pakkematerjali kontrolli vastavalt Euroopa Komisjoni rakendusotsustele, milles on loetletud ka kontrollialuste kaupade nomenklatuur.
Hiinast pärit kivide ning metallitoodete (kaubakoodid 2514 00 00, 2515, 2516, 6801 00 00, 6802, 6803 00, 6907, 7210) sissetoomisega tegelevatel ettevõtetel
kauba saabumisest tuleb teavitada TRACES NT kaudu.
Juhend on leitav
SIIT.
Ligipääs TRACES NT veebilehele: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login

Saadetise ülevaatuse teostamine eeldab juurdepääsu kogu puidust pakkematerjalile. Olukorras, kus mahalaadimine piiripunktis ei ole võimalik või on raskendatud, lubatakse kaup toimetada sihtkohta tingimusel, et kaubasaaja esitab PMA taimetervise ja aianduse osakonnale vastavasisulise taotluse ühe- või mitmekordse loa saamiseks.
Puidust pakkematerjali kontrolli eest tuleb kaubasaajal tasuda järelevalvetasu. Luhamaal, Narvas ja Muuga sadamas võimalik järelevalvetasu maksta kohapeal arve alusel.

 Требования к древесному упаковочному материалу при ввозе в ЕС