Prindi leht

Puidust pakkematerjal

Puidust pakkematerjal on korduvkasutuses ja sageli ringleb erinevate riikide vahel. Rahvusvahelises kaubavahetuses kasutatav puidust pakkematerjal peab olema vaba puidukahjustajatest, töödeldud ja päritolu tuvastamiseks vastavusmärgiga märgistatud. Vastavusmärgil peab olema IPPC logo, päritoluriigi tähis, tootja/töötleja number ja töötlemise tähis. Vastavad nõuded nii okas- kui lehtpuupuidust pakkematerjalile on kehtestatud Rahvusvahelise Fütosanitaarmeetmete Standardiga ISPM 15 (inglise keeles), ISPM 15 (vene keeles).
   
Sisseveo nõuded puidust pakkematerjalile  

Puidust pakkematerjali kontroll

Tuvastamaks puidukahjustajaid viib Põllumajandusamet (PMA) alates 1. oktoobrist 2018 läbi kindla suunitlusega puidust pakkematerjali kontrolli vastavalt Euroopa Komisjoni rakendusotsusele 2018/1137/EL, milles on loetletud ka kontrollialuste kaupade nomenklatuur.

Nimetatud otsuse kohaselt peavad teatud Hiinast ja Valgevenest sissetoodavate kaubagruppide kaubad enne Maksu- ja Tolliameti poolt vabasse ringlusse lubamist läbima taimetervise kontrolli PMA Muuga sadama, Narva maantee või Luhamaa maantee piiripunktis. Hiinast pärit kivide ning metallitoodete (kaubakoodid 2514 00 00, 2515, 2516, 6801 00 00, 6802, 6803 00, 6907, 7210) sissetoomisega tegelevatel ettevõtetel tuleb 24 tundi enne sissevedu esitada vastavasse piiripunkti eelteatis.

Saadetise ülevaatuse teostamine eeldab juurdepääsu kogu puidust pakkematerjalile. Olukorras, kus mahalaadimine piiripunktis ei ole võimalik või on raskendatud, lubatakse kaup toimetada sihtkohta tingimusel, et kaubasaaja esitab PMA taimetervise ja aianduse osakonnale vastavasisulise taotluse ühe- või mitmekordse loa saamiseks.
Puidust pakkematerjali kontrolli eest tuleb kaubassajal tasuda järelevalvetasu. Juhul kui kõik kontrolliprotseduurid teostatakse piiripunktis, on Luhamaal ja Narvas võimalik järelevalvetasu maksta kohapeal arve alusel tollikassase. Muuga sadamas teostatud kontrollide eest toimub tasumine koondarvete alusel. Ka kõikide sihtkohas teostatud kontrollitoimingute eest toimub järelevalvetasu maksmine koondarve alusel, tasu arvestamisel võetakse lisaks arvesse ka ülevaatusele kuulunud aega ja transpordikulusid.

Enne kauba väljasaatmist Eestist tuleb alati veenduda, kas sihtriik on ISPM 15 standardit rakendanud ja nõuab puidust pakkematerjali vastavusmärgiga märgistamist.

Nõuetekohase puidust pakkematerjali kasutamine aitab vältida ohtlike metsakahjustajate (näiteks männi-laguuss, aasia sikk jt) levikut. Männi-laguuss (Bursaphelenchus xylophilus) toitub vaigukäikude epiteelirakkudest, soodsatel tingimustel paljuneb kiiresti ja nematoodid levivad üle kogu puu. Okkad muutuvad pruuniks, puu kuivab ja sureb.  Põhiperemeestaimeks on mänd, kuid nematood nakatab ka teisi okaspuuliike. Aasia sikk (Anoplophora glabripennis) kahjustab erinevaid lehtpuuliike (näiteks vaher, paju, kask jne) elab puu tüves ja võras ning närib puitu suuri käike ja auke, mille tulemusena puu sureb.