Prindi leht


 Põllumajandusamet käivitus 2010. aastal

 
Põllumajandusamet (PMA, ingliskeelse nimetusega Estonian Agricultural Board) asutati 1. jaanuaril 2010. aastal  Taimetoodangu Inspektsiooni, piirkondlike maaparandusbüroode ja Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo ühendamisel. Põllumajandusamet on asutatud
Vabariigi Valituse seaduse § 1056   alusel.


Põllumajandusamet teeb otsuseid ja haldab riiklikke registreid ning teostab riiklikku järelevalvet aiandustoodete, geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise, maaparanduse, mahepõllumajanduse, seemne ja taimse paljundusmaterjali, taimekaitse, taimetervise, tuulekaera tõrje ja väetise valdkondades. Lisaks korraldab Põllumajandusamet seemne ja paljundus- ning istutusmaterjali sertifitseerimist ja kontrolli, sortide registreerimist ning nende sordilehte ja kaitse alla võtmist, viib läbi ohtlike taimekahjustajate seireid, koostab riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude hoiu ja alamvesikonna maaparandushoiukava ning kontrollib nende täitmist.

Ameti loomise tagajärjel moodustus põllumajanduse valdkonnas maakondlikul tasandil üks kompetentsikeskus, kuhu koondusid nii taimekasvatuse kui maaparandusega tegelevad ametnikud. Erinevate kompetentside ühendamine lõi head eeldused liitunud valdkondade kiiremaks arenguks, mida toetavad endise Taimetoodangu Inspektsiooni kogemused riikliku järelevalve korraldamisel ja väärtegude menetlemisel ning maaparandajate kogemused GIS-süsteemide väljaarendamisel. Ametisse koondati ka liidetud asutuste juhtimis- ja haldusfunktsioonid ning seeläbi hallatakse kõiki tugiteenuseid ühtselt, samuti ameti valduses olevat riigivara ja vahendeid. Lisaks muutus efektiivsemaks ja lihtsamaks kodaniku ning ettevõtja teenindamine kuna igas maakonnas on kohalik keskus, mis
PMA valdkondade teenuseid osutab.


Põllumajandusameti peamaja asub Sakus ning igas maakonnas tegutseb maakondlik keskus. Nende asukohtade andmed on leitavad
kontaktide alt.